Potencies- Arrel quadrada

Practica, practicaavaluat