Geografia política i humana a Espanya

L’Estat Epanyols s’organitza en municipis, províncies i comunitats autònomes.

Mapa polític de l’Estat Espanyol

Joc sobre les comunitats autònomes i les províncies de l’Estat Espanyol.

LA POBLACIÓ ESPANYOLA

Espanya té uns 46 milions d’habitants. Aquesta població es distribueix de manera molt irregular al territori. A més, la població espanyola és majoritàriament urbana (viu en ciutats).
Característiques de la població espanyola.
LA NATALITAT
El creixement de la població és alt quan el nº de naixements és molt superior al de defuncions. I és baix quan disminueix el nº de naixements. Al nostre país la natalitat és baixa. Els motius són:
  • Incorporació de la dona al treball.
  • Retard de l’edat de matrimoni i maternitat.
  • Desig de garantir als fills l’educació i bones condicions de vida.
  • Habitatges poc espaiosos.
Els darrers anys, però, la població torna a créixer, en gran part per l’arribada de la població immigrant i per l’augment de naixements entre aquesta població.
LA MORTALITAT
La mortalitat de la població espanyola  va baixar, al llarg del segle XX, gràcies a una millor alimentació, sanitat i desenvolupament econòmic.
També  és  molt important la disminució de la mortalitat infantil (esment i alimentació dels nadons i millorament dels parts).
L’ESPERANÇA DE VIDA
Anomenem esperança de vida a la mitjana d’anys que pot arribar a viure una persona.
La disminució de la mortalitat infantil i l’augment del nombre d’anys de vida de les persones ha afavorit que l’esperança de vida sigui cada vegada més gran.
La disminució de la natalitat i l’augment de l’esperança de vida han generat un envelliment de la població espanyola.
El nombre d’habitants.EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESPANYOLALa població espanyola va créixer notablement al llarg del segle XX.
Des del començament del  segle XXI, s’ha anat produint un període de creixement. Així, entre els anys 2000 i 2008, la població s’ha incrementat en gairebé 6 milions de persones.
Actualment, Espanya té més de 46 milions d’habitants.
LA IMMIGRACIÓ ESTRANGERAEspanya s’havia convertit en un país receptor d’immigrants.
Espanya ha estat,el país de la Unió Europea que rebia un nombre más gran d’immigrants.Actualment degut a la crisi aquesta tendència s’ha invertit i els espanyols comencen a emigrara d’altres països a la recerca d’un lloc de treball
La població espanyola i el treball.
LA  POBLACIÓ ACTIVAAnomenem població activa a la que té una ocupació remunerada o que cerca feina. És a dir, formen part de la població activa tant les persones que treballen com les que estan en atur.ELS SECTORS D’ACTIVITAT

Només el 4% de la població activa fa feina al sector primari. Destaquen les activitats agràries; la pesca també ocupa molt poca població.
Dins el sector secundari el 13,3 % de la població activa està ocupat en la indústria i el 13,1 %  en la construcció.
Actualment, el 69,6 % de la població activa espanyola treballa al sector terciari. Destaquen el turisme, el comerç i els servicis públics (sanitat, educació, funcionaris…).

Aquestes dades canvien constantment.

POBLACIÓ NO ACTIVA

La població no activa és aquella població de més de 16 anys que no poden treballar o que no fan una activitat remunerada: (estudiants, mestresses de casa, jubilats i persones amb discapacitats determinades)

*Pots mirar aquest link per fer alguns exercicis sobre la població d’Espanya.

*Aquí tens un altre enllaç a una animació on explica el tema de la població

*També pot mirar aquesta presentació sobre la societat espanyola per a sisè de primària amb propostes d’exercicis i gràfics i informació bàsica.

Mapa d’Espanya per situar els conreus i la ramaderia.

Anuncis